Опис на програма

Во првата тема се изучуваат сврзниците “ und, aber, denn”.
Во втората тема се учи за показните заменки.
Во третата тема се учи за степенување на придавките и нивно споредување.
Во четвртатат тема се учи за членување на придавките кога има определен и неопределен член во номинатив, акузатив и датив.
Во петтата тема се учи за предлозите и пофторување на модалните глаголи во минато време.
Во шестата тема се учи за релативни реченици и за реципрочни глаголи.
Во седмата тема се учи за претварање на придавки во именки.
Во осмата тема се учи за кој глагол со кој предлог оди и пофторување на сврзниците.
Во деветатат тема се учат сврзниците  “deshalb” и  “damit”.
Во десеттата тема се учи за “Indefinitpronomen”
И во последната единаестатат тема се учи за Konjuktiv II I Passiv.
Од секоја тема треба да се совлада потребниот вокабулар.

Теорија: со посетување на два пати во неделата курсот ( 8 часа во месецот) трае 5 месеци.
Оценување: После секоја тема следува тест со тоа се следи развојот на слушателот и совладувањето на материјалот.

Резултати од програма

Може да ги разбере фразите и најчесто употребуваните фрази поврзани со областите на најнепосредна важност (како лични и семејни информации, шопинг, работа, околина). Може да комуницира во едноставни, рутински ситуации кои вклучуваат едноставна и директна размена на информации за познати и познати работи. Лесно може да ја опише вашата позадина и образование, непосредната околина и работите поврзани со непосредните потреби.

Критериуми за влез во програмата

Познавање на А1 нивото.

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 18 45
Пракса 18 45
Оценување 4 10
Вкупен број на часови 40
Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support