Опис на програма

МОДЕЛ НА ПОСЕБНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ

 

  1. Назив на програмата

КОЗМЕТИЧАР ЗА НЕГА НА ЛИЦЕ И ТЕЛО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Опис на програма

Програмата за козметичар за нега на лице и тело се состои од 7 тематски целини, а проверката на постигнувањето на  целите ги опфаќа сите  цели од тематски целини.  Целите на програмата се насочени кон учесникот за стекнување на  вештини  и знаења  преку  реализација на предавања, демонстрирање на вештини и практична обука.  Целокупната обука трае 280 часа.

Главна цел на оваа програма е стекнување на вештини за самостојно изведува на козметички третмани. Врз основа на оваа цел  обуката  се организира според целите дефинирани по тематските целини,   кои се ориентирани кон стекнување на практични вештини и знаења,односно целно ориентирани. Освен тематските целини програмата ги содржи формите(фронтално,групно,тандем и индивидуална) и методите(предавање,дискусија во групи,учење насочено кон решавање на проблеми,практична настава во козметички салони,обука на работно место,индивидуална настава) на обуката, кои обучувачите треба да ги применуваат во текот на обуката. Во таа насока обучувачот ќе користи такви методи, форми и техники кои овозможуваат постигнување на целите постапно.Програмата го содржи нормативот за наставен кадар  и насоките за оценување на учесниците во програмата(усно,писмено,практично).
Обучувачот води портфолио  врз основа на резултатите од спроведените  тестови како и резултатите од практичната обука и заклучува дали кандидатот положил- или не положил(бројчани оценки нема). Доколку кандидатот не ги постигне зацртаните цели се упатува повторно.

По завршената обука  следи завршен испит кој се состои од практичен дел и стручно теоретски дел.Практичниот дел се состои од изработка на практична задача.Стручно теоретскиот дел се состои од тест задачи.

По положување на завршниот испит учесникот се здобива со сертификат за козметичар за нега на лице и тело во кој ќе бидат внесени стекнатите вештини и знаења.
Учесниците кои се стекнале сосертификат можат да напредуваат хоризантално преку обуки,семинари,советувања и верткално во согласност со Законот за стручно образование и обука.

3. Профил на учесникот на програмата

Учесниците во програмата нема потреба да поседуваат претходни знаења и вештини.

Треба да имаат најмалку основно образование и да се постари од 15 години, но можат во оваа програма можат да се вклучат и кандидати со завршено средно и високо образование.

4. Планиран број на учесници во програмата

Во програмата можат да земат учество најмногу до 10 учесници , а доколку се јават во поголем број се делат во групи.

 

5. Цели на програмата

Целите на програмата се:

 • да ја познава организација на просторот во козметичкиот салон
 • да ја одржува хигената на средствата за работа, работната средина и личната хигиена;
 • да ги познава  козметичките,препарати,алати и апарати;
 • да врши прием на клиентот;
 • да разликува видови на кожа;
 • ја објаснува структурата на кожата ;
 • да применува препарати за нега на лице;
 • да врши класичен третман на депилација на лице и тело;
 • да применува маникир третмани;
 • да ги негува кожата и ноктите на дланките и стапалата;
 • да применува лимфна дренажа со класични препарати и природни материјали;
 • да  разликува проблематична од зрела кожа;
 • да  применува козметичките додатоци: хранливи води, серуми, колаген;
 • да применува аромотерапија на лице и тело;
 • да  применува комбинирани третмани на лице и тело;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • да ја познава организација на просторот во козметичкиот салон
 • да ја одржува хигената на средствата за работа, работната средина и личната хигиена;
 • да ги познава  козметичките,препарати,алати и апарати;
 • да врши прием на клиентот;
 • да разликува видови на кожа;
 • ја објаснува структурата на кожата ;
 • да применува препарати за нега на лице;
 • да врши класичен третман на депилација на лице и тело;
 • да применува маникир третмани;
 • да ги негува кожата и ноктите на дланките и стапалата;
 • да применува лимфна дренажа со класични препарати и природни материјали;
 • да  разликува проблематична од зрела кожа;
 • да  применува козметичките додатоци: хранливи води, серуми, колаген;
 • да применува аромотерапија на лице и тело;

да применува комбинирани третмани на лице и тело;

 

6.Резултати од програмата

По постигањето на целите учесникот е оспособен да:

 • комуницира со клиенти,
 • организира работа во козметички салон
 • негува млада и зрела кожа,
 • применува козметички препарати,
 • применува депилација на лице и тело,
 • применува маникир третмани,
 • применува педикир третмани,
 • негува дланки и стопала
 • применува лимфна дренажа,
 • декорира нокти на дланки и стопала,
 • применува арометерапија на лице и тело,
 • третира акнозна кожа,
 • третира кожа со испукани капилари
 1. Критериуми за влез во програмата

Учесниците во програмата нема потреба да поседуваат претходни знаења и вештини.

Треба да имаат најмалку основно образование и да се постари од 15 години, но можат во оваа програма да се вклучат и кандидати со завршено високо образование.

 

 1. Времетраење на програмата Вкупен број на часови
Теорија 84 30%
Пракса 176 60%
Оценување 28

 

 

 

 10%

*Други информации                

Број на часови неделно: 20 часови,4 часа дневно

Траење на програмата во месеци/години:3 месеци,вкупно

 

Форми на спроведување на наставата

Наставата во училница/кабинет се реализира фронтално, групно , индивидуално и тандем

 

 

Практична настава се реализира индивидуално , тандем и фронтално
Електронско учење

 

 1. Методи во наставата

 

Предавање х
Дискусии во група х
  Набљудување х
Истражување/откривање
Учење преку симулации

 

  Учење насочено кон решавање на проблеми х
Практична настава во козметичарски салони х
Обука на работно место х
Индивидуална настава х
Самонасочено учење
Посети/студиски патувања
Друго (специфицирај): макро метод во кој е опфатена проектната задача и дискусија, како и обука врз основа на грешки и решавање на проблеми.

10. Структура на програмата

(наведи ги предметите/ тематските целини на програмата)

Назив на предметот/ тематската целина

 

1. Основни познавања на занимањето

Опис на тематските целини

 

Учесникот  ја познаа организацијата на просторот во козметичкиот салон,

–       ја одржува хигената во салонот,

–       комуницира со странки,

–       води административни работи,

–       ја познава функцијата на средствата за работа,

–       познава и применува заштита и безбедност при работа

ја одржува личната хигена

2.Класичен третман на лице

 

–       Ја познава градбата на кожата,

–       ги опишува виталните функции на кожата,

–       разликува здрава од болна кожа,

–       дијагностицира

–       кожа пред козметички третман,

–       врши третман на освежување на зрела кожа,

–       чисти лице со средства за чистење и освежување,

–       масира лице и врат,

–       нанесува маски на лице,

–       го чисти лицето од маски

–       нанесува креми на лице

препорачува креми и средства за чистење на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Депилација на лице и тело

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–     нанесува креми на лице

–     препорачува креми и средства за чистење на лице според кожата

 

           3.Депилација на лице и тело

 

 • Ги познава својствата на козметичките препарати за депилација
 • врши класичен третман на депилација на лице и тело,
 • ја одржува хигената на средствата за депилација
 • ја одржува хигената на средствата за

работа и работната средина

 

 1. Маникир третман
 • Ги познава средствата за маникир третманите,
 • масира дланки,
 • применува природни материјали за нега на дланките,
 • применува маникир на нокти,
 • декорира нокти,
 • ја одржува личната хигена и хигената на работното место.

 

 1. Педикир третман
 • Ги познава факторите на здрава кожа на   ноктите  на стапалата,
 • ги препознава болестите на кожата на ноктите на стапалата,
 • ја негува кожата и ноктите на стапалата,
 • маникира и декорира накти на нозе

ја одржува  хигената на средствата за работа и работната средина

 

 1. Ароматерапија на лице и тело

 

 • Ја објаснува лимфната дренажа,
 • ја применува ароматерапијата во козметичките третмани на лице и тело,
 • применува природни материјали при аромотерапијата,

применува класични препарати во третманите на лице и тело

 

 1. Комбинирани третмани на лице и тело
 • Применува релаксирачка масажа на лице и тело,
 • применува акупресура,
 • применува комбинирани третмани со

козметички препарати,

 • третира аксиозна кожа,

третира кожа со испукани капилари

Проверка на постигнатите резултати

Период на оценување

Оценувањето е перманентно по секоја тематска целина и завршен испит

  Методи на оценување

 

Усно, писмено и практично

Критериуми

За секој учесник обучувачот води портфолио во кој се евидентирани постигањата на учесникот.

Оценувањето е описно,положил или неположил и се формира врз основа на постигнатите цели од секој тематска целина

 

Стандарди на самоевалуација/внатрешна евалуација

 

Алатки/методи (прашалници, дискусии, извештаи за спроведена евалуација)

Самоевалуација ќе се врши за да се оцени резултатот по спроведената обука и самиот процес на работа.Ќе се спроведува на крајот на обуката со дефинирани излезни резултати.

Како алатки ќе се користат прашалници за учесниците и обучувачот,а потоа ќе се изготви извештај за спроведената евалуација.

Времетраење: 4 часа

Дали планирате да спроведете одредени мерки врз основа на добиените резултати од евалуацијата:

Резултатите добиени од евалуацијата ќе се користат за подобрување на програмата за поквалитетна обука на учесниците
Наставен кадар
Практичната обука ќе ја изведува козметичар со работно искуство од 15 години во самостојна козметичка дејност и положен мајсторски испит .
За теоретскиот дел нормативот на наставен кадар е:
– мастер Сузана Блажевска

Резултати од програма

По постигањето на целите учесникот е оспособен да:
 • комуницира со клиенти,
 • организира работа во козметички салон
 • негува млада и зрела кожа,
 • применува козметички препарати,
 • применува депилација на лице и тело,
 • применува маникир третмани,
 • применува педикир третмани,
 • негува дланки и стопала
 • применува лимфна дренажа,
 • декорира нокти на дланки и стопала,
 • применува арометерапија на лице и тело,
 • третира акнозна кожа,
 • третира кожа со испукани капилари

Критериуми за влез во програмата

Учесниците во програмата нема потреба да поседуваат претходни знаења и вештини. Треба да имаат најмалку основно образование и да се постари од 15 години, но можат во оваа програма да се вклучат и кандидати со завршено високо образование

Времетраење на програмата

Времетраење на програма Вкупен број на часови Изразено во проценти
Теорија 84 30
Пракса 176 60
Оценување 28 10
Вкупен број на часови 288
30 STUDENTS ENROLLED
  Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
  top
  © 2018 Developed by Unet
  Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support